Hasta ve Ziyaretçi Rehberi

Uzun yılların sağlık birikimine ve birçok değerli tıp insanına ev sahipliği yapmış hastanemiz,
bu birikimi insan sağlığına katkıda bulunmak için kullanıyor.

ÖZEL SİGORTALARLA ANLAŞMALI

 • Bu metin, temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. 

  1) ADALET VE HAKKANİYETE UYGUN OLARAK FAYDALANMA;
  Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir. 

  2) BİLGİ İSTEME;
  Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar. 

  3) SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME;
  Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. 

  4) PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME 
  Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. 

  5) ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİNİ İSTEME 
  Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır. 

  6) TIBBİ GEREKLERE UYGUN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM 
  Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. 

  7) TIBBİ GEREKLİLİKLER DIŞINDA MÜDAHALE YASAĞI 
  Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez. 

  8) ÖTENAZİ YASAĞI 
  Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez. 

  9) TIBBİ ÖZEN GÖSTERİLMESİ 
  Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur. 

  10) KAYITLARI İNCELEME 
  Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

  11) KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME 
  Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir. 

  12) BİLGİ VERMENİN USULÜ
  Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir. Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilir. 

  13) RIZA OLMAKSIZIN TIBBİ AMELİYEYE TABİ TUTULMAMA
  Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz. 

  14 ) BİLGİLERİN GİZLİ TUTULMASI 
  Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz. 

  15 ) HASTANIN RIZASI VE İZİN 
  Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz. 

  16 ) TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA 
  Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir. 

  17 ) ORGAN VE DOKU ALINMASINDA RIZA
  18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz. 

  18 ) TIBBİ ARAŞTIRMALARDA RIZA 
  Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz. 

  19 ) GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 
  Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. 

  20 ) İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ VE ZİYARET 
  Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. 

  21 ) REFAKATÇİ BULUNDURMA 
  Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

  HASTANIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

  a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
  b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
  c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
  d) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
  e) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
  f) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
  g) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

 İlgili · Doktorlarımızın kendi oluşturduğu özel ziyaret koşulları olabilir; buna uyulması zorunludur.

· Hasta ziyareti bir defada 2 kişi ile sınırlı olup, bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

· Hasta ziyaretleri hastanemizin belirlediği saat aralığında gerçekleşmektedir.

· Hastaya dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.

· Hasta ziyaretine 12 yaşından küçük çocukların getirilmesi yasaktır.

· Hastanın sağlığı açısından ziyarete temiz giysilerle gelinmesi önemlidir.

· Hastanemiz içinde sigara içilmesi yasaktır.

· Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil.),çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmemesi önerilir. Canlı çiçeklerin odaya çıkarılması kabul edilmemektedir.

· Ziyaretçi saatleri aşağıdaki saatler aralığında belirtilen gruplar için geçerlidir.
Genel hastalar için saatler: 10:00 - 22:00'dir.


· Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

· Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

· Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

· Refakatçi için Servis sorumlu hemşiresi tarafından bir refakatçi kartı verilir.

· Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

· Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

· Bazı kliniklerde(Yoğun bakım v.b.) refakatçi uygulaması yoktur.

· Bu ana kurallar dışında her Doktorun kendine özel refakatçi şartları oluşturabileceği unutulmamalıdır.


Sizlerin güvenliği bizim için birinci derecede önemlidir. Bina içinde 24 saat görev başında olan güvenlik görevlilerine,

• Hastane içine sokulan paketlerin kontrolünde
• Hastane içinde gerektiği zaman kimlik kontrolü yapılmasında
• Otoparkta araç altı ve bagaj araması yapılmasında yardımcı olunmasını,

güvenliğiniz için rica ederiz.

Her şeye rağmen ;

Kişisel eşyalarınız, değerli evrak ve belgelerinizi sahipsiz bırakmamanızı rica eder, özel eşyaların sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatırız.

Halkla İlişkiler Bölümü olarak; Hastanemizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için;

• Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır.
• Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır,
• Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yaparız.

Halkla İlişkiler Bölümü, sizlerin memnuniyetine katkı sağladığı kadar, sizlerin de öneri ve görüşleriniz ile hastanemizin gelişimine katkı sağlar. Şikayetleriniz ve olumsuz görüşlerinizle de sadece Halkla İlişkiler Bölümümüz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı ilgilenir.

Halkla İlişkiler Bölümüne görüş, öneri veya düşünceleriniz bildirmek için:

Görüşlerinizi internet aracılığıyla bildirmek için web sayfamızda yer alan "Görüş ve Önerileriniz" bölümünden e-mail gönderebilirsiniz. Ayrıca, posta adresimize mektup gönderebilir, katlarda ve bekleme salonlarında bulunan anket formlarını doldurabilir, Halkla İlişkiler Bölümü yetkilileri ile yüz yüze görüşme talep edebilir ya da telefon ile görüşme yapabilirsiniz.

Hastaneler